LA VALLTORTAINICIO
MUSEO

CLIMA
VEGETACIÓN
FAUNA
DISFRUTANDO DE LA NATURALEZA
NOTICIAS
UNESCO


POBLACIONES DEL PARQUE CULTURAL
VALLTORTA-GASULLA
ELS PORTS
MORELLA
ALT MAESTRAT
CATÍ
ARES DEL MAESTRAT
BENASSAL
VILAR DE CANES
ALBOCASSER
TIRIG
PLANA ALTA
BORRIOL
COVES DE VINROMA

ARCHIVO DE ARTE RUPESTRE
TÍRIG
COVA DELS CAVALLS
COVA DEL CIVIL
COVA DELS TOLLS ALTS
COVA DEL RULL

COVA DE L’ARC
L’ARC

COVA DE LA TARUGA

ALBOCÀSSER
HISTORIA DE ALBOCÀSSER
ABRIC CENTELLES
COVETA MONTEGORDO
CINGLE DEL MAS D’EN SALVADOR
COVA DE L’ERMITÀ
COVA GRAN DEL PUNTAL
COVETES DEL PUNTAL
ABRIC DE LA MUSTELA
BARRANC D’EN CABRERA

COVES DE VINROMÀ

HISTORIA DE LES COVES DE VINROMÀ
COVES DE LA SALTADORA
COVA ALTA DEL LLIDONER
CINGLE DELS TOLLS DEL PUNTAL
COVA DE LES CALÇAES DEL MATÀ

BORRIOL
LA JOQUERA

BENASSAL
RÍU DE MONTLLOR
RACÓ DE NANDO

ARES DEL MAESTRE
EL BARRANCO DE LA GASULLA
COVA REMIGIA
CINGLE DE LA MOLA REMIGIA
LES DOGUES Cova de l’Arc

Esta cavidad se localiza tras descender por el desfiladero o diaclasa que da acceso a la Cova dels Cavalls, y antes de penetrar en ella; es decir, a la salida del desfiladero y en su margen izquierda, antes de llegar al arco natural.
Se trata de un abrigo de unos 10 m de longitud cuyo mural ha desaparecido casi por completo. A la izquierda de la cavidad se han con- servado los restos de dos figuras: por una parte, la pierna y pie de una figura humana, y por otra, un pequeño cuadrúpedo sin cabeza. Su cuerpo compacto y la cola larga nos permite situarlo entre los bóvidos. El color de ambos es rojizo.

VALENCIÀ

Esta cavitat es localitza després de descendir pel congost o diàclasi que dóna accés a la Cova dels Cavalls, i abans de penetrar en ella; és a dir, a l’eixida del congost i en el seu marge esquerre, abans d’arribar a l’arc natural.
Es tracta d’un abric d’uns 10 m de longitud, el mural del qual ha desaparegut quasi per complet. A l’esquerra de la cavitat s’han conservat les restes de dos figures: d’una banda, la cama i peu d’una figura humana, i d’una altra, un xicotet quadrúpede sense cap. El seu cos compacte i la cua llarga ens permet situar-ho entre els bòvids. El color d’ambdós és rogenc.

ENGLISH

This cave can be found after climbing down the defile or rift that gives access to La Cova dels Cavalls, and before entering it; that is, at the bottom of the defile on its left-hand side, before reaching the naturallyformed rock arch.
This is a site measuring some 10 m in length, in which the mural has almost completely disappeared. To the left of the cave the traces of two figures have been preserved: the first, the leg and foot of a human figure, and the second, a small quadruped lacking its head. Its compact body and the long tail allow us to classify it as one of the bovids. Both of them are painted a reddish colour.